BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/314/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Uchwała  Nr XXIX/ 314/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

Na podstawie art.15 ust 1 oraz art.18 ust 1 pkt.12 i 12a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst. jedn. Dz.U.2001 , nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz mając na względzie uchwałę Nr 13/2005 Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu z dnia 12 września 2005r. w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, zmienionego uchwałą Nr 7/2006 z dnia 19 maja 2005r., w celu realizacji zadań własnych Gminy w postaci zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, uchwala co następuje.

 

§.1.

Wyraża zgodę na realizację Projektu pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” na zasadach określonych w załączniku nr 1 do uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu nr 13/2005 zmienionej uchwałą Nr 7/2006 z dnia 19 maja 2005r., w sprawie zatwierdzenia projektu rozwiązania instytucjonalnego dla Projektu pn. ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§.2.

Wyraża  się zgodę na wskazanie jako beneficjentów Funduszu Spójności w realizowanym Projekcie „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o i Beskid Ekosystem Sp. z o. o , na zasadach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§.3.

Gmina Węgierska Górka zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na  Żywiecczyźnie” Faza I i Faza II , przypadających na Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w wysokości obliczonej proporcjonalnie do nakładów przypisanych dla Gminy Węgierska Górka w odniesieniu do poszczególnych Faz Projektu, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§.4.

  1. Wyraża zgodę na zawarcie ze Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu Porozumienia w sprawie udziału Gminy Węgierska Górka w realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
  2. Niniejsze porozumienie nie narusza zasad ustalonych w zawartym w dniu 12 listopada 2004r. porozumieniu w sprawie udziału w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – Kontrakt I pn. „Pomoc Techniczna dla projektu „Oczyszczanie Ścieków na Żywiecczyźnie” – w zakresie realizacji tego Kontraktu I.
  3. W celu realizacji zobowiązania opisanego w § 3, wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu zabezpieczenia ewentualnych pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu , do wysokości przypadającej na Gminę wartości Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” , ustalonej na zasadach określonych w § 3.
  4. Wszelkie zobowiązania i zabezpieczenia dokonane przez Gminę Węgierska Górka ,na rzecz Związku Międzygminnego ds. .Ekologii w Żywcu w celu realizacji Porozumienia , o którym mowa w ust. 2 pozostają nadal w mocy.
  5. Zasady płatności dokonywanej na rzecz Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu oraz wysokość i forma zabezpieczenia zobowiązania, o którym mowa w § 3 oraz § 4 ust. 1 i 3 zostaną określone w odrębnej uchwale Rady Gminy.

 

§.5.

Upoważnia się Wójta Gminy Węgierska Górka do złożenia wszelkich oświadczeń woli w celu realizacji postanowień określonych w § 1,§2,§3 i§4.

 

§.6.

Traci moc uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XII/111/2004 z dnia 2 marca 2004r. w sprawie przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Ochrona Wód Jeziora Żywieckiego” po upływie 60 dni od dnia dokonania zmiany memorandum Finansowego nr 2000/PL/16/P/PE/023  z dnia 22 grudnia 2003r. w sposób odzwierciedlający brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§.7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 11:14:18
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 11:14:18
(Wiesław Bednarz)