BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/315/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: zapewnienia finansowania udziału Stron w realizacji przedsięwzięcia p.n. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”.

UCHWAŁA Nr XXIX/315/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

 

w sprawie: zapewnienia finansowania udziału Stron w realizacji przedsięwzięcia p.n. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit.e) i pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz §14 pkt 9 lit.e) i pkt 12) Statutu Gminy Węgierska Górka, w związku z własną Uchwałą Nr XII/111/2004 z dnia 02 marca 2004r. w sprawie: przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia „Ochrona wód Jeziora Żywieckiego”, a także: podjętą na dzisiejszej Sesji Rady Gminy Uchwałą w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

 

Rada Gminy Węgierska Górka

uchwala, co następuje

 

 

§ 1. 

1.  Postanawia się wyrazić zgodę na udział Gminy Węgierska Górka, wspólnie z Gminami: Milówka, Rajcza i Ujsoły, w zabezpieczeniu sfinansowania środków własnych beneficjenta Funduszu Spójności - „BESKID-EKOSYSTEM” Sp. z o. o. w Cięcinie, wynoszącego 35% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia realizowanego w ramach Fazy I-szej – p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cięcinie”.

2.  Tryb i warunki udziału Gmin – Stron w  zabezpieczeniu finansowania, o którym mowa, określa przedstawiony przez Wójta Gminy projekt Porozumienia w tej sprawie, stanowiący Załącznik nr 1  do niniejszej Uchwały, który Rada akceptuje, upoważniając Wójta do jego podpisania.

 

3.   Ustala się, że Gmina Węgierska Górka, z wariantów zabezpieczenia finansowania udziału własnego beneficjenta przedstawionych w w/w Porozumieniu, wybiera wariant pierwszy zabezpieczenia finansowania, o którym mowa w ust. 1.

4.   Wynikające z Porozumienia i wybranego przez Gminę wariantu zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązania finansowe, będą wymagały odrębnych Uchwał Rady Gminy. Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia Radzie Gminy projektów Uchwał w przedmiotowej sprawie, z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym uwzględnienie zobowiązań przy opracowywaniu budżetów Gminy na kolejne lata.

 

§ 2. 

Upoważnia się Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, do podpisania w imieniu Gminy Węgierska Górka umowy notarialnej z „BESKID-EKOSYSTEM” Sp. z o.o. w Cięcinie, konkretyzującej wariant i warunki zabezpieczenia współfinansowania wkładu własnego Spółki, stanowiącej podstawę zobowiązań Gminy z przedmiotowego tytułu.

 

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

 

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XXIX/315/2006 2006-07-13 11:31:28 64 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 11:29:08
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 11:29:08
(Wiesław Bednarz)