BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/316/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: podjęcia rozbudowy obiektów gminnej spółki komunalnej.

Uchwała Nr XXIX/316/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

w sprawie: podjęcia rozbudowy obiektów gminnej spółki komunalnej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit.e) i pkt 12  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz §14 pkt 9 lit.e) i pkt 12) Statutu Gminy Węgierska Górka w związku z własnymi Uchwałami:
Nr XXIX/314/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”
Nr XXIX/315/2006 z dnia 20 czerwca 2006r. w sprawie: zapewnienia finansowania udziału Stron w realizacji przedsięwzięcia p.n. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”,

 

Rada Gminy Węgierska Górka

uchwala co następuje:

 

§ 1.

            W związku z wymienionymi w nagłówku własnymi Uchwałami, decydującymi o przystąpieniu przez Gminę Węgierska Górka do realizacji projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności UE, w którym jednym z beneficjentów środków jest gminna spółka komunalna „BESKID-EKOSYSTEM” Sp. z o. o. w Cięcinie, Rada upoważnia Wójta Gminy, jako jej przedstawiciela na Zgromadzenie Wspólników, do głosowania na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników przewidzianym na dzień 22.06.2006r.:
- za przyjęciem uchwały Zgromadzenia dotyczącej przystąpienia przez Spółkę do realizacji projektu   p.n. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”, którego zasady określają uchwały Związku   Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu przedstawione Radzie Gminy;

- za przyjęciem uchwały Zgromadzenia dotyczącej Porozumienia w sprawie finansowania udziału Gmin – Stron w realizacji w/w przedsięwzięcia;

- za podjęciem uchwał Zgromadzenia Wspólników, o ile takie będą wymagane i podejmowane,   dotyczących zaciągania przez Spółkę zobowiązań finansowych i ustanawiania zabezpieczeń na   majątku Spółki – w tym na przedsiębiorstwie Spółki i jej nieruchomościach – niezbędnych dla   realizacji w/w Projektu.

 

§ 2.

 

   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

 

§ 3.

 

     Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 11:35:32
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 11:35:32
(Wiesław Bednarz)