BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/317/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie:Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgierska Górka.

Uchwała  Nr XXIX/317/2006
z dnia 20 czerwca 2006r.
Rady Gminy Węgierska Górka

 

w sprawie : Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgierska Górka.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst  jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.2008) w związku z art.10 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz 1458 z późn.zm.) w związku z art.13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.jedn. Dz.U. z 2005r. Nr 190, poz.1606 z późn.zm), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Rada Gminy Węgierska Górka

                                              u c h w a l a , co następuje :

 

§.1.

 

Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgierska Górka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§.2.

 

Traci moc uchwała nr VII/44/2003 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w gminie.

§.3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

 

§.4.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XXIX/317/2006 2006-07-13 11:40:44 114 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 11:39:02
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 11:39:02
(Wiesław Bednarz)