BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/319/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXIX/319/2006
Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006 roku
Rady

W sprawie : sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. Nr 142 z 2001r. póz. 1591z póz. zm.), art. 34 ust. l pkt.l, art. 37 ust.2 pkt. l, art. 68 ust. l pkt. 8, art. 209 a, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz. 2603 ze zm. oraz § 14 ust.2 pkt. 9 lit. a) Statutu Gminy Węgierska Górka, Rada Gminy Węgierska Górka

Rada Gminy uchwala   co następuje:

§.1.

Wyraża się zgodę   na sprzedaż  nieruchomości o pow. ha położonej na Osiedlu   XX lecia II
RP , oznaczonej  Nr  1090/43 o pow. 916 m 2   ,dla której   Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi
KW Nr 103849.

§.2.

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty w wysokości 99 % od ceny nieruchomości opisanej w § l, o ile zbycie będzie następowało na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku Nr l Osiedla XX lecia II RP w Węgierskiej Górce.

§.3.

Wykonanie   uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 12:08:27
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 12:08:27
(Wiesław Bednarz)