BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/320/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: sprzedaży nieruchomości.

UCHWAŁA XXIX/320/2006
z dnia 20 czerwca 2006roku
Rady Gminy Węgierska Górka


W sprawie :    sprzedaży nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed. Dz. U. Nr 142 z 2001r. póz. 1591z póz. zm.), art. 34 ust. l pkt.l, art. 37 ust.2 pkt. l, art. 68 ust. l pkt. 8, art. 209 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261 ,poz. 2603 ze zm. oraz § 14 ust.2 pkt. 9 lit. a) Statutu Gminy Węgierska Górka, Rada Gminy Węgierska Górka

Rada Gminy uchwala   co następuje :

§.1.

RP , oznaczonej Nr   1090/44   o pow. 1024 m2   ,dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi

Wyraża się zgodę   na sprzedaż   nieruchomości o pow. ha położonej na Osiedlu   XX lecia II RP , oznaczonej KW Nr 103849.

§.2.

Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty w wysokości 99 % od ceny nieruchomości opisanej w § l, o ile zbycie będzie następowało na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku Nr 2 Osiedla XX lecia II RP w Węgierskiej Górce.

§.3.

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 12:15:54
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 12:15:54
(Wiesław Bednarz)