BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/321/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie:przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki".

Uchwała nr XXIX/321/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

w sprawie: przystąpienia do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania
                    „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki"

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit"i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:

§.1

Przystąpić jako członek zwyczajny do Związku Stowarzyszeń o nazwie Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj - Kotlina Tradycji i Turystyki" obejmującego obszar gmin: Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Łodygowice, Milówka, Radziechowy Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Węgierska Górka.

§.2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 12:19:23
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 12:19:23
(Wiesław Bednarz)