BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/322/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2006roku.

UCHWAŁA Nr XXIX /322/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca  2006 roku  

 

W sprawie : zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2006roku

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r O Samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn.zm. / oraz  art. 3, art. 4  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r O dochodach jednostek samorządu terytorialnego  /Dz.U nr 203 z 2003 r. Poz. 1966 / oraz  art.188  ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku O finansach publicznych  / Dz.U. Nr 249  roku poz. 2104 /.

Rada Gminy uchwala co następuje :

 

W Uchwale Nr XXVI/273/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2006 rok,  wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

 

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę ; 139.408,-
   
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę;  41.136,-

2.  Zwiększa  się plan wydatków  o kwotę ; 533.888,-
    
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę;    41.136,-

     jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków – jak w załączniku nr 2

 

§ 3

1. Budżet Gminy po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą  wynosi :

1)  Dochody  26.343.677,-

2)  Wydatki    25.984.527,-

 

2. Z planowanych dochodów przeznacza się 1.405.404,- na pokrycie spłaty  raty długoterminowego  kredytu bankowego i długoterminowej pożyczki

3.Przychody budżetu,- to :

a)   1.046.254,-  wolne środki z lat ubiegłych

§ 4.

1.Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

a)  załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

b)  załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały

c)   załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

d)   załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały

e)   załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały

f)    załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XXIX/322/2006 2006-07-13 12:36:27 107 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 12:29:24
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 12:29:24
(Wiesław Bednarz)