BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/336/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA  Nr  XXXI/336/2006
z  dnia  19 października   2006 roku
Rady  Gminy Węgierska  Górka

  

W sprawie:   nabycia  nieruchomości  gruntowej.

 

             Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a) Ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym (tj. jed. Dz.U.Nr. 142  z  2001 r. poz.1591  z póź. zmianami ) oraz § 14 ust.2 .pkt.9 lit.a ) Statutu  Gminy Węgierska  Górka –  

 

                                                  Rada  Gminy Węgierska  Górka

uchwala  , co  następuje :

 

§.1.

 

          Upoważnia  się   Wójta  Gminy do  nabycia   nieruchomości oznaczonej  numerem ewidencyjnym  -  12628  o pow. 0.03 ha,   położonej  w     Żabnicy,  Gmina  Węgierska Górka,  objętej KW 100824,   z  przeznaczeniem     na   poszerzenie  drogi  gminnej oznaczonej Nr  12645.

 

§.2.

 

1.   Nabycie  winno  nastąpić   nieodpłatnie -  w formie  darowizny.

2.   Koszty  nabycia  - sporządzenia dokumentacji , opłaty  notarialne, opłaty sądowe oraz inne  opłaty   -   ponosić będzie  Gmina.

 

§.3.

 

Wykonanie Uchwały powierza się   Wójtowi  Gminy.

 

§.4.

 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:35:59
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:35:59
(Wiesław Bednarz)