BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/174/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Węgierska Górka.

UCHWAŁA Nr XVIII/174/2008
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008r.


w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Węgierska Górka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 4 pkt 1, art. 20 i 21 ustawy z dnia 22 marca 1990r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn.zm.) w zw.
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.)
Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala, co następuje:
 

§ 1.

Ustala się wynagrodzenie Wójta Gminy Węgierska Górka - Pana mgr Piotra Tyrlika, wybranego w związku z wyborami przeprowadzonymi w dniu 12 listopada 2006r. oraz 26 listopada 2006r., na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. Nr 113, poz. 984 z późn.zm.), w następującej wysokości:
1) stawka wynagrodzenia zasadniczego - zgodnie z załącznikiem nr 3 - I Tabela Lp. 4 tiret trzeci, kolumna trzecia, do powołanego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów w wysokości – 5.095,00 zł;
2) dodatek funkcyjny - zgodnie z załącznikiem nr 3 - I Tabela Lp. 4 tiret trzeci, kolumna czwarta, do powołanego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów w wysokości – 1.705,00 zł;
3) dodatek specjalny - na podstawie § 7 powołanego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów w wysokości – 2.720,00 zł;
4) dodatek za wieloletnią pracę - na podstawie § 11 powołanego wyżej Rozporządzenia Rady Ministrów
w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 1.019,00 zł;
łącznie miesięczne wynagrodzenie brutto Wójta Gminy wynosi: 10.539,00 zł.
 

§ 2.


Wójtowi Gminy Węgierska Górka przysługują ponadto: dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.
 

§ 3.


Traci moc Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Węgierska Górka oraz Uchwała Nr XIV/122/2008 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały o wynagrodzeniu Wójta Gminy Węgierska Górka.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2009r.
 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 12:02:18
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 12:02:18
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 12:02:18 Wiesław Bednarz dodanie nowego