BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/179/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie:nabycia nieruchomości gruntowej.

UCHWAŁA Nr XVIII/179/2008
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 21 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ) oraz § 14 ust.2 pkt 9 lit. a) Statutu Gminy Węgierska Górka (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 82, poz. 2210 z późn.zm.)
Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala, co następuje:

§ 1.


Upoważnia się Wójta Gminy do nabycia działki oznaczonej numerem 9116/1 o pow. 0,29 ha, opisanej w KW BB/1Z/00057187/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Żywcu - Wydział Ksiąg Wieczystych, położonej w Ciścu, przeznaczonej na poszerzenie cmentarza komunalnego.


§ 2.


1. Nabycie winno nastąpić wg ceny wynegocjowanej przez Wójta Gminy w oparciu o aktualne ceny kształtujące się w obrocie gruntami z uwzględnieniem funkcji i przeznaczenia wyznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jej położenia, wyposażenia oraz stanu zagospodarowania.
2. Koszty nabycia – sporządzenia dokumentacji, opłaty notarialne, opłaty sądowe oraz inne opłaty
- ponosić będzie Gmina.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 12:23:26
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 12:23:26
(Wiesław Bednarz)