BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

 

Karta informacyjna  - Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Opis sprawy  - Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po ukończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pomoc ta stanowi pomoc de minimis i jest traktowana jako pomoc publiczna.

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy Węgierska Górka, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika w drodze decyzji administracyjnej, po spełnieniu warunków ustawowych oraz po analizie dokumentów złożonych przez pracodawcę.

Kogo dotyczy  -  Pracodawców, którzy zatrudnili pracowników młodocianych zamieszkałych na terenie gminy Węgierska Górka. Pracownicy ci ukończyli naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdali egzamin.

Wymagane dokumenty – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych wraz z odpowiednimi dokumentami /załącznikami/.

Załączniki do wniosku:

▪ dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej,

▪ dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

▪  dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej kształcenie w imieniu pracodawcy,

▪  umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

▪  dokumenty potwierdzające krótszy okres kształcenia w przypadku zmiany umowy,

▪  dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu   przez młodocianego pracownika,

▪ dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

▪  formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

▪  oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, bądź o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

▪  oświadczenie – pomoc publiczna- przedsiębiorca, rolnik, rybak.

▪   inne – (proszę wymienić jakie)

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem

Miejsce składania dokumentów – Urząd Gminy Węgierska Górka ul. Zielona  43

Termin załatwienia sprawy – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika  młodocianego  składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez pracownika młodocianego egzaminu. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 3o dni od dnia złożenia wniosku, a przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w złożonej dokumentacji  wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia/ wyjaśnienia wyznaczonym terminie.

Materiały do pobrania -  materiały znajdują się załącznikach do pobrania

Jednostka odpowiedzialna – Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół  w Węgierskiej Górce ul. Zielona 43 tel. 33 8609775 e-mail : wg.gzeas@tenit.com.pl

Informację wprowadziła:        Teresa Haczewska

 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2021-09-23 15:09:00 24 kB
Oświadczenie o otrzymaniu bądź nieotrzymaniu pomocy de minimis 2021-09-23 15:09:00 14 kB
Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę 2021-09-23 15:09:00 15 kB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2021-09-23 15:09:00 50 kB
Instrukcja do formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2021-09-23 15:09:00 36 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2021-09-23 Teresa Haczewska 2021-09-23 15:08:36
(Wiesław Bednarz)
2021-09-23 15:13:41
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2021-09-23 15:13:41 Wiesław Bednarz zmiana danych wpisu
2021-09-23 15:13:32 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2021-09-23 15:12:21 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2021-09-23 15:11:47 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2021-09-23 15:11:11 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2021-09-23 15:10:28 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2021-09-23 15:09:45 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2021-09-23 15:09:06 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2021-09-23 15:09:06 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2021-09-23 15:09:06 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2021-09-23 15:09:06 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2021-09-23 15:09:06 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2021-09-23 15:08:36 Wiesław Bednarz dodanie nowego wpisu