BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminy Węgierska Górka

Gmina Węgierska Górka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Gminy.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie teksty są osadzone bezpośrednio w serwisie. Niektóre posiadają załączniki pdf, doc/docx, png itp. Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, jpg, png które są skanami dokumentów.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Korzystanie z serwisu ułatwia wykorzystanie skrótów klawiaturowych.

h - strona główna
5 - zmiana kontrastu
3 - domyślna czcionka
2 - powiększ czcionkę
1 - pomniejsz czcionkę

Korzystanie ze skrótów:

Internet Explorer:
- Alt + klawisz dostępu, potwierdzić wybór klawiszem ENTER

Google Chrome:
- Alt + klawisz dostępu, w niektórych przypadkach Alt + Shift + klawisz dostępu

Firefox:
- Shift + Alt + klawisz dostępu

Opera:
- Shift + Esc, i wybrać klawisz dostępu z listy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dane teleadresowe: Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 43, 34-34-350 Węgierska Górka,
tel. 338 609 797, fax 338 609 798, e-mail: ugwg@wegierska-gorka.pl

epuap: /sl158fa4j2/

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Wiesław Bednarz, adres poczty elektronicznej wbednarz@wegierska-gorka.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338609747, pisemnie na adres U Urząd Gminy w Węgierskiej Górce, ul. Zielona 43, 34-34-350 Węgierska Górka, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej BIP lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja o dostępności wejścia do budynku:

Budynek posiada dwa główne wejścia od strony frontowej.  Każde z wejść umożliwia swobodne dojście do windy dla osób niepełnosprawnych (brak informacji głosowej). Winda umożliwia komunikację na wszystkie piętra.

W pierwszej linii parkingowej znajduje się  1 miejsce  parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Urząd nie posiada w żadnym z wejść automatycznie otwieranych drzwi.

Przy głównym wejściu, na parterze zamontowano dzwonek (interkom), dzięki któremu istnieje możliwości obsługi przez  urzędnika  na parterze  budynku.

Informacja o dostosowaniach informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

Gmina Węgierska Górka nie posiada takich dostosowań.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

Gmina Węgierska Górka nie posiada tłumacza języka migowego.