BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Informacja w sprawie stypendiów szkolnych

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.


Faktury do rozliczenia stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024 będą uznawane z datą wystawienia od dnia 01.07.2023 r. Wydawanie i przyjmowanie wniosków z kompletem dokumentów odbywa się w Urzędzie Gminy  Węgierska  Górka ul. Zielona 43 w biurze Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół  nr pok.303. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Pomoc  materialna przysługuje:                                                                                                                                   

  • uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
    2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń. Do wniosku należy dołączyć:
  • zaświadczenia o wysokości przychodów z ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku za m- c sierpień 2023 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (przychód brutto pomniejszony o: zaliczkę na podatek, składkę na ubezpieczenie zdrowotne, składkę na ubezpieczenie społeczne oraz kwotę alimentów bieżących świadczonych na rzecz innych osób:                                 
  • zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenie lub kserokopia aktualnej decyzji z ZUS, KRUS – przyznającej lub o waloryzacji renty/emerytury (oryginał do wglądu),kserokopie decyzji o korzystaniu lub niekorzystaniu ze świadczeń z GOPS (pomoc społeczna, pomoc socjalna),
    kserokopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub zmieniającego wysokość zasądzonych alimentów wraz z potwierdzeniem ich otrzymywania (przekaz pocztowy, wyciąg bankowy) lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z KRUS o wielkości hektarów przeliczeniowych lub kserokopia ostatniego nakazu płatniczego (oryginał do wglądu),w przypadku działalności gospodarczej (zasady ogólne), gdy była prowadzona w 2022 roku – zaświadczenia z Urzędu Skarbowego,
    w przypadku działalności gospodarczej (ryczałt) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie, oświadczenie o podejmowaniu prac dorywczych i otrzymywaniu z tego tytułu dochodu, oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów z innych  źródeł. Prawo do otrzymania stypendium w 2023 r. przysługuje osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty – 600 zł netto (tj. kwota dochodu zgodna z zapisami art. 8 ust. 1 pkt.2  ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
WNIOSEK 2023-08-08 14:30:00 80 kB
OŚWIADCZENIE 2023-08-08 14:30:00 162 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2023-08-08 Teresa Haczewska 2019-08-06 15:24:20
(Wiesław Bednarz)
2023-08-08 14:34:17
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2023-08-08 14:34:17 Wiesław Bednarz zmiana danych wpisu
2023-08-08 14:31:56 Wiesław Bednarz zmiana danych wpisu
2023-08-08 14:31:48 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2023-08-08 14:31:29 Wiesław Bednarz zmiana podpisu załącznika
2023-08-08 14:30:23 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2023-08-08 14:30:03 Wiesław Bednarz dodanie nowego zalacznika
2019-08-06 15:24:20 Wiesław Bednarz dodanie nowego wpisu