BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/312/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie: podziału Gminy Węgierska Górka na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

UCHWAŁA Nr XXIX/312/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

w sprawie: podziału Gminy Węgierska Górka na okręgi wyborcze, ustalenia liczby radnych 
                    wybieranych w każdym okręgu.
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art.89, art.90 i art.92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 159 poz. 1547 z późn.zm.) zgodnie z Zarządzeniem Nr 187/2006 Wojewody Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na okres kadencji 2006-2010 (Dz.Urz.Woj.Śl. Nr 52, poz. 1493)

na wniosek Wójta Gminy, 

Rada Gminy w Węgierskiej Górce

 

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Obszar Gminy Węgierska Górka dzieli się na okręgi wyborcze określone w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Traci moc § 1 Uchwały Nr XXVIII/216/2002 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 17 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału Gminy Węgierska Górka na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym do Rady Gminy Węgierska Górka, utworzenia obwodów głosowania, numerach i granicach obwodów oraz wyznaczenia siedziby gminnej i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Węgierska Górka, Rady Powiatu Żywieckiego i Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i rozplakatowaniu na terenie Gminy Węgierska Górka.

2.  Egzemplarz uchwały podlega doręczeniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej.

 

 

 

Załącznik do

Uchwały Nr XXIX/312/2006

Rady Gminy  w Węgierskiej Górce

z dnia 20 czerwca 2006r.

 

 

Numer okręgu

Granice okręgu

 

Liczba radnych wybieranych w okręgu

 

 

1

 

 

sołectwo CISIEC

 

 

4

 

2

 

 

sołectwo ŻABNICA

 

3

 

3

 

sołectwo WĘGIERSKA GÓRKA

 

 

4

 

 

4

 

sołectwo CIĘCINA

 

4

 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 10:47:50
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 10:47:50
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-07-13 10:47:50 Wiesław Bednarz dodanie nowego