BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXIX/323/2006 z dnia 20 czerwca 2006 w sprawie:stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.

Uchwała  Nr XXIX/323/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

w sprawie : stanu dróg wojewódzkich i krajowych położonych na terenie województwa śląskiego.

 

     Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z poźn.  zm.).

 

 

Rada Gminy w Węgierskiej Górce
uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.  Wyraża głębokie zaniepokojenie ciągle pogarszającym się stanem dróg krajowych i wojewódzkich położonych na terenie województwa śląskiego.

2.   Uzasadnienie zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wezwać Marszałka Województwa Śląskiego, Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w celu radykalnej poprawy stanu technicznego śląskiej substancji drogowej.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                               Załącznik do Uchwały Nr  XXIX/323/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 20 czerwca 2006r.

 

 

Uzasadnienie do uchwały

 

Stan techniczny dróg krajowych i wojewódzkich położonych na terenie Gminy Węgierska Górka województwa śląskiego jest katastrofalny. Powoduje to znaczne utrudnienia w poruszaniu się pojazdów. Stan ten bezpośrednio wpływa na zagrożenie zdrowia i życia osób korzystających z nich. Użytkownicy dróg ponoszą również bardzo wysokie koszty naprawy usterek i usuwania awarii powstałych w pojazdach. Zauważa się brak zharmonizowanych działań Zarządców dróg w kierunku poprawy tej sytuacji. W przeważającej ilości przypadków mamy do czynienia z działaniami , które nie poprawiają sytuacji . Chodzi tu o wyznaczanie przez zarządców dróg sfer ograniczenia prędkości i wykonania drobnych powierzchniowych , niestarannych i nietrwałych napraw. Wykonywanie remontów przez zarządców dróg jest dopiero w ostateczności i to głownie pod presją lokalnych władz samorządowych i inicjatyw obywatelskich. Inwestycje drogowe rzadko wynikają z przyjętych planów, a remonty bieżące z konieczności.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-07-13 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-07-13 14:48:51
(Wiesław Bednarz)
2006-07-13 14:48:51
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-07-13 14:48:51 Wiesław Bednarz dodanie nowego