BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/342/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: pobierania opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka, wysokości stawki, zasad poboru oraz terminu płatności w 2007 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/342/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 października 2006r. 

w sprawie: pobierania opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka, wysokości stawki, zasad poboru oraz terminu płatności w 2007 r.

 Działając na podstawie art.17 ust.1 i art.19 pkt1 lit.b) oraz pkt2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach i opłatach lokalnych – (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 121  poz.844 z późn. zm.) oraz w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 października 2006r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006r., w związku z art.18 ust.2 pkt8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Nr 7(91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991r. w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz.Woj.Bielskiego Nr 15 poz.137), utrzymanego w mocy na podstawie Obwieszczenia Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999r. (Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 8 poz.42 i 42a) oraz art.4 ust.1 i art.13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 190 poz.1606 z późn.zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka 

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

1.  Na terenie Gminy Węgierska Górka wprowadza się na rok 2007r. pobór opłaty miejscowej, zwanej dalej "opłatą".

2.  Opłata jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w tym również od osób użytkujących domy letniskowe, jeśli nie są podatnikami podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domu letniskowego na terenie gminy Węgierska Górka - za wyjątkiem osób określonych w art. 17 ust.2 powołanej Ustawy z 12 stycznia 1991r., niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania budynku, lokalu, pokoju lub pola namiotowego.

§ 2.

1. Stawka opłaty od jednej osoby za każdy dzień pobytu wynosi – 1,20 zł

2. Obowiązek opłaty powstaje począwszy od pierwszego dnia pobytu.

 

§ 3.

1. Poboru opłaty i wpłatę na rzecz Urzędu Gminy dokonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług noclegowych w hotelach, motelach i domach wczasowych, inne podmioty prowadzące usługi w zakresie wynajmu pokoi - właściciele, posiadacze i użytkownicy budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych.

2. Pobór opłaty następuje z góry na podstawie deklarowanego okresu pobytu, w tym również jego przedłużenia, za potwierdzeniem wpłaty.

3. Rozliczenie i wpłata na rachunek Urzędu Gminy dokonywana jest z dołu nie później niż w terminie do 5-go dnia następnego miesiąca, gotówką w kasie lub przelewem (przekazem) na konto bankowe, z uwzględnieniem ust.5.

4. Podstawą wpłaty jest:

1)  deklaracja wg wzoru ustalonego przez Wójta Gminy,

2)  w przypadku podmiotów gospodarczych - dowody wpłat oraz stan wynikający z ksiąg rachunkowych (przychodów i rozchodów), jeżeli obowiązek ich prowadzenia przewidują odrębne przepisy,

3)  w stosunku do pozostałych podmiotów - dowody wpłat.

5. Z tytułu inkasa opłaty, podmioty zobowiązane do poboru określone w ust.1, otrzymują wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% pobranych opłat.

§ 4.

W rozumieniu niniejszej uchwały następujące wyrażenia oznaczają:

1)  "pobyt w celu wypoczynkowym, zdrowotnym, szkoleniowym lub turystycznym" - oznacza pobyt w tym celu realizowany przez zapewnienie co najmniej osobnego lokalu (wydzielona trwałymi ścianami w budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na pobyt ludzi, lokal mieszkalny będący odrębnym przedmiotem własności lub najmu lub dom jednorodzinny) albo pobyt na polu namiotowym.

2)  "dom letniskowy" - jest to budynek przeznaczony na cele wypoczynkowe, rekreacyjne lub turystyczne dla osób mających miejsce zamieszkania (przebywających z zamiarem stałego pobytu) w innej miejscowości.

3)  "zorganizowana grupa dzieci i młodzieży szkolnej" - użyte w art.17 ust.2 pkt5 Ustawy - wypoczynek zorganizowany wyłącznie dla dzieci i młodzieży chociażby pod opieką osób dorosłych w formie wczasów, kolonii, obozowisk, zimowisk, placówek leczniczo-opiekuńczych (w prewentoriach), w tym również połączony z nauką, - do ukończenia 16 lat życia, a jeżeli dziecko kształci się w szkole lub na kursie kwalifikacyjnym przysposobienia lub doskonalenia zawodowego trwającym co najmniej 3 m-ce - do czasu ukończenia 20 lat życia; w przypadku gdy 20 rok życia przypada na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole, zwolnienie przysługuje odpowiednio do zakończenia bieżącego lub następnego roku szkolnego.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XXV/260/2005 z dnia 30 listopada 2005r. Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie pobierania opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka w roku 2006, wysokości stawki, zasad poboru oraz terminu płatności.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007r.

2. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:57:16
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:57:16
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 14:57:16 Wiesław Bednarz dodanie nowego