BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/178/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie:wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i innym upoważnionym osobom.

Uchwała Nr XVIII/178/2008
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie: wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i innym upoważnionym osobom.

Na podstawie art.25 ust.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz §5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobów ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66 poz.800 z późn.zm.)
w zw. z §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz.271 z późn.zm.)
 

Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala, co następuje:
 

§ 1.


1. Diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych przysługujących radnym w związku
z pełnieniem funkcji, oraz wykonywaniem obowiązków radnego ustala się w zryczałtowanej wysokości, za wyjątkiem określonych w § 2 ust.5 na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Wysokość diety należnej radnemu w ciągu miesiąca, ustalona w trybie niniejszej uchwały nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety ustalonej na podstawie art.25 powołanej Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
 

§ 2.


1. Przewodniczącemu rady w związku z pełnieniem funkcji, oraz wykonywaniem obowiązków określonych w Statucie Gminy przysługuje miesięczny ryczałt pieniężny w wysokości 1.300,00 zł.
2. Zastępcy Przewodniczącego z tytułu pełnienia czynności określonych w Statucie Gminy przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 600,00 zł.
3. Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości 600,00 zł.
4. Radnemu, z wyjątkiem sytuacji określonych w przepisach poniższych, za udział w sesjach Rady, posiedzeniach Komisji stałych i doraźnych przysługuje miesięczny ryczałt pieniężny
w wysokości 500,00 zł.
5. W sytuacjach innych niż określonych w ust 1 – 4 radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach i w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności
z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
6. W przypadku zbiegu uprawnień do diety z dwóch lub więcej tytułów, uprawnionemu przysługuje jedna dieta, wyższa lub wybrana przez osobę uprawnioną.
7. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w stosunku do Przewodniczącego rady dokonuje V-ce Przewodniczący Rady – Józef Biegun.
8. Na wniosek radnego Przewodniczący Rady Gminy może wyrazić zgodę na przejazd podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu wg stawek za 1 kilometr przebiegu
w wysokości:
a) dla samochodu osobowego:
 o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,5214 zł,
 o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł,
b) dla motocykla – 0,2302 zł,
c) dla motoroweru – 0,1382 zł.
9. Stawki określone w ust. 8 ulegają zmianie w stopniu odpowiadającym wzrostowi maksymalnych stawek określonych w przepisach dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy.
 

§ 3.


1. Świadczenia o których mowa w § 2 wypłacane są ze środków budżetu gminy.
2. Wójt Gminy corocznie w przedkładanych Radzie Gminy projektach budżetu winien uwzględnić odpowiednie środki finansowe na świadczenia wynikające z niniejszej uchwały.
3. W przypadku powstania lub możliwości wystąpienia niedoborów w budżecie Gminy lub
w innej uzasadnionej okolicznościami sytuacji, Wójt Gminy może wystąpić do Rady Gminy o wyrażenie zgody na zawieszenie w całości lub części wypłacania świadczeń, na czas określony. Rada Gminy na wniosek Wójta może przedłużyć okres zawieszenia na kolejne okresy.
 

§ 4.


1. Ryczałty określone w § 2 ust.1, 2, 3, 4 wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu do 10-go danego miesiąca.
2. Dieta oraz zwrot kosztów podróży, o których mowa w § 2 ust.5 wypłaca się w trybie odrębnych przepisów.
 

§ 5.


Zasady określone niniejszą uchwałą mają odpowiednie zastosowanie do Sołtysów oraz Przewodniczących Rad Sołeckich, sołectw wchodzących w skład Gminy Węgierska Górka, przy czym w przypadkach określonych w §2 ust.4 miesięczny ryczałt pieniężny wynosi 300,00 zł.
 

§ 6.


1. W razie nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesjach i posiedzenia Komisji potrąca się 25% miesięcznej diety za każdą nieobecność.
2. W razie nieobecności radnego na sesjach i posiedzeniach Komisji przez trzy kolejne miesiące wstrzymuje się wypłatę diet.
 

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.
2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Wójt Gminy.
 

§ 8.


Traci moc uchwała Nr III/23/2006 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
i innym upoważnionym osobom.
 

§ 9.


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 roku.
 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 12:20:33
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 12:20:33
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 12:20:33 Wiesław Bednarz dodanie nowego