BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Nr XVII/143/2000r. z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

Uchwała nr XVII/143/2000

z dnia 28 grudnia 2000r.

 

 

w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury.

 

 

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2, art. 19 ust.1, ust.2 i ust.3, art. 27 ust.1 i ust. 3 oraz art. 28 Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej t. jed. Dz.U.Nr 110 z 1997r. poz. 721 z późn. zm. w związku z  art. 2 i art.10 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach – Dz.U.nr 85 poz. 539, zm. nr 106 z 1998r. poz. 668, art. 18 ust.2 pkt 9 / lit. h i art. 40 ust.2 pkt.2/ Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.jedn. Dz.U.Nr 13 z 1996r. poz. 74 z późn. zm. oraz § 19 ust.1 pkt.9/ lit. i / Statutu Gminy Węgierska Górka, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości o zamiarze połączenia instytucji kulturalnych dla których organizatorem jest Gmina Węgierska Górka.

 

 

Rada Gminy Węgierska Górka,

 

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.      Z dniem 01 stycznia 2001r. tworzy się samorządowa instytucje kultury p.n. „Ośrodek Promocji Gminy z siedzibą w Węgierskiej Górce”

2.      Organizatorem dla instytucji kultury określonej w ust.1, w rozumieniu art.9 ust.1 i art. 10 ust1. powołanej ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz art. 8 ust.2 pkt 2 / powołanej Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, pozostaje Gmina Węgierska Górka.

3.      W przekazie słownym, pisemnym, w tym dokumentach urzędowych, oraz innych środkach przekazu, instytucja kultury może używać skrótu nazwy – „OPG” lub „OPG – GBP”. Instytucja używa pieczęci oznaczonej: „Ośrodek Promocji Gminy – Gminna Biblioteka Publiczna w Węgierskiej Górce”.

4.      Utworzenie instytucji kultury, określonej w ust.1 następuje przez połączenie samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem pozostawała Gmina Węgierska Górka:

1/ Ośrodek Promocji Kultury z siedzibą w Węgierskiej Górce,

2/ Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Węgierskiej Górce.

5.      Z dniem 31 grudnia 2000r. instytucje kultury określone w ust.4 ulegają wykreśleniu z rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Węgierską Górkę.

 

 

§ 2

 

Przedmiot działania instytucji kultury, określonej w § 1 ust. 1 uchwały obejmuje:

1.      Działalność w zakresie promocji Gminy Węgierska Górka, z uwzględnieniem funkcji edukacyjnej i doradczej, wykonywaną na zlecenie organów gminy oraz innych osób:

a/  organizacja i przeprowadzanie imprez i przedsięwzięć o charakterze społecznym, artystycznym , sportowym, gospodarczym, w tym również w zakresie obsługi technicznej; w szczególności organizacja i prowadzenie izby pamięci, punktu informacji turystycznej, organizacja i przeprowadzanie dożynek gminnych, imprez turystyczno – sportowych oraz rajdów turystycznych, zawodów sportowych – w tym międzyszkolnych, imprez okolicznościowych i edukacyjnych – w tym o charakterze historycznym;

b/  działalność usługowa w zakresie prawem przewidzianym: wydawnicza, mała poligrafia, informacja turystyczna – w tym agencja turystyczna, audiowizualna rejestracja zdarzeń w szczególności politycznych, społecznych, kulturalnych, religijnych, gospodarczych i sportowych.

2.      Działalność w zakresie Gminnej Biblioteki Publicznej, z terenem działania obejmującym Gminę Węgierską Górkę, w skład której wchodzą miejscowości: Węgierska Górka, Cięcina, Cisiec, Żabnica:

a/  gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

b/  obsługa użytkowników biblioteki, w szczególności poprzez udostępnianie zbiorów w siedzibie biblioteki, wypożyczanie zbiorów, oraz organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, współpraca z innymi bibliotekami w szczególności objętych siecią biblioteczną instytucjami kultury i innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi, których działalność statutowa obejmuje prowadzenie działalności kulturalnej;

c/  prowadzenie działalności informacyjnej zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, współdziałanie z archiwami, prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacji, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno – metodycznej, polegającej między innymi na opracowywaniu i rozpowszechnianiu informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych w szczególności o charakterze regionalnym (lokalnym), oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym (lokalnym), a także organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, czytelnictwo.

d/  badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników biblioteki oraz formułowanie i przedstawianie organizatorowi propozycji zmian w tym zakresie.

 

 

 

§ 3

 

1.      Utworzona samorządowa instytucja kultury, o której mowa w § 1 ust.1 uchwały, przejmuje zobowiązania i wierzytelności instytucji kultury pozostających przedmiotem połączenia, o których mowa w § 1 ust.4, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

2.      Zgodnie z przepisami o rachunkowości, winna zostać przeprowadzona inwentaryzacja składników majątkowych jednostek organizacyjnych wymienionych w § 1 ust..4 uchwały, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2000r.

3.      Bilans jednostek wg. stanu na dzień 31 grudnia 2000r., stanowi bilans zamknięcia jednostek organizacyjnych kultury.

4.      Skonsolidowane bilanse jednostek organizacyjnych kultury o których mowa w ust.3, stanowią bilans otwarcia dla instytucji kultury określonej w § 1 ust.1 uchwały.

5.      W terminie określonym w ust.1 winny zostać zaspokojone należności oraz zobowiązania związane z jednostkami organizacyjnymi pozostającymi przedmiotem niniejszej uchwały, określonymi w § 1 ust.4 niniejszej uchwał.

6.      Zobowiązania winny zostać uregulowane z wpływów uzyskanych z należności, a w pozostałym zakresie ze środków budżetowych otrzymanych w trybie odrębnych przepisów.

7.      Kierownicy jednostek organizacyjnych określonych w § 1 ust.4 niniejszej uchwały, sporządzą plan finansowy połączenia i przedłożą do zatwierdzenia zarządowi Gminy nie później niż do dnia 05 października 2000r.

 

 

§ 4

 

1.      Z uwzględnieniem postanowień przepisów poprzedzających oraz zasad, warunków i trybu zawartych w odrębnych przepisach – odpowiednio Zarząd Gminy i Wójt Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych pozostających przedmiotem połączenia – stosownie do posiadanych uprawnień, dokonują czynności przewidzianych w Kodeksie Pracy, tj. zawiadomień o dokonywanych przekształceniach oraz dokonują rozwiązania lub zmian stosunków pracy pracowników jednostek organizacyjnych określonych w § 1 ust.4 uchwały.

2.      Kierownicy jednostek organizacyjnych określeni w ust.1 dokonują rozwiązania lub zmian w umowach  cywilno – prawnych związanych z działalnością jednostek organizacyjnych pozostających przedmiotem połączenia, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały. W przypadku kiedy rozwiązanie lub zmiana umowy w terminie określonym w § 1 ust.5 uchwały mogło narazić Gminę lub gminne jednostki organizacyjne na niewspółmierne straty, w szczególności kiedy koszty w sposób oczywisty przekraczały ewentualne korzyści, rozwiązanie umowy może nastąpić w tym terminie.

3.      Osoby wymienione w ust.1 dokonają zabezpieczenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych określonych w § 1 ust.4 uchwały.

 

 

§ 5

 

1.      Instytucji kultury określonych w ust. 1 uchwały przydzielone zostają do użytkowania następujące składniki majątkowe:

1/  lokal o powierzchni 162 m2 położony w podziemiu budynku Urzędu Gminy oraz przyległym od strony północnej pasem gruntu o długości 12 m szerokości 4 m pow. 48 m2 położony na nieruchomości – działka grunt o nr ewid. 1090/27 o pow. 8.5642 ha. Objętej KW nr 89811 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu, stanowiącej własność Gminy Węgierska Górka,

2/  lokal o pow. 142 m2 położony na parterze budynku Urzędu Gminy od strony północnej, na nieruchomości opisanej w pkt 1/, stanowiący siedzibę Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgierskiej Górce oraz lokale wykorzystywane jako filie biblioteki położone w:

a/  Ciścu – na nieruchomości pozostającej własnością Gminy Węgierska Górka, zabudowanej budynkiem użytkowym, obok siedziby Publicznego Przedszkola,

b/  Żabnicy – na nieruchomości pozostającej własnością Gminy Węgierska Górka, zabudowanej obiektami użytkowymi przez publiczną Szkołę Podstawową oraz Publiczne Gimnazjum;

3/  lokal o pow. 40 m2 mieszczący się na 1 kondygnacji budynku położonego przy ulicy Zielonej w Węgierskiej Górce, na nieruchomości złożonej z działki gruntu o nr ewid. 1116/2 o pow. 0,5700 ha, objętej KW nr 89811 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Żywcu;

4/  pozostałe środki trwałe oraz rzeczowe składniki majątku obrotowego – stanowiące wyposażenie lokali, materiały i produkty związane z działalnością instytucji kultury;

2.      Instytucja Kultury może nabywać oraz posiadać, w trybie prawem przewidzianym, inne składniki majątkowe.

3.      Instytucja kultury samodzielnie zarządza i rozporządza przydzielonym i nabytym w trakcie działalności mieniem, na zasadach określonych w przepisach regulujących gospodarkę finansową.

4.      Upoważnia się Zarząd Gminy do dokonywania czynności w formie i trybie właściwych przepisów, celem przekazania na rzecz instytucji kultury określonej w § 1 ust.1 uchwały, innego mienia niż określone w ust.1 i ust.2, na własność, posiadanie zależne lub użytkowe.

 

 

§ 6

 

1.      Zasady gospodarki finansowej instytucji kultury pozostającej przedmiotem niniejszej uchwały, w tym tryb i zasady dotacji ze środków budżetu gminy, określają przepisy właściwe dla gminnych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność kulturalną.

2.      Instytucja kultury utworzona w trybie określonym w § 1 uchwały, prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan działalności, obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia związane ze zobowiązaniami podatkowymi, jeżeli odrębne przepisy tak przewidują, plan usług, remontów i konserwacji składników majątkowych oraz plan inwestycji, zatwierdzony przez dyrektora, z uwzględnieniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

3.      Przychodami instytucji kultury pozostają następujące wpływy.

1/  z działalności określonej w § 2 uchwały,

2/  ze sprzedaży składników majątku ruchomego określonego w § 5 uchwały, z wyjątkiem dóbr kultury,

3/  z najmu i dzierżawy składników majątkowych określonych w § 5 uchwały,

4/  dotacje z budżetu,

5/  środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych.

4.      Instytucja kultury realizuje następujące wydatki:

1/  wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń,

2/  wydatki majątkowe – w tym inwestycje, remonty,

3/  inne wydatki pieniężne – w tym zobowiązania z tytułu nabycia towarów i usług.

5.      Instytucja kultury może otrzymywać z budżetu gminy dotacje, w tym dotacje podmiotowe, na zasadach i w trybie przepisów regulujących działalność jednostek sektora finansów publicznych.

6.      Rodzaj i przeznaczenie dotacji oraz ich wysokość, na dany rok budżetowy, określa uchwała budżetowa Rady Gminy.

 

 

§ 7

 

1.      Zobowiązuje się Zarząd Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych pozostających przedmiotem niniejszej uchwały, do uwzględnienia postanowień niniejszej uchwały w budżecie gminy na rok 2000, planach działalności na rok 2001 oraz sprawozdawczości finansowej.

2.      Plan działalności o którym mowa w § 6 ust. 2 uchwały, w zakresie dotyczacym roku budżetowego 2001, sporządzi, opracuje i przedłoży Zarządowi Gminy – przy współudziale kierownika jednostki organizacyjnej określonej w § 1 ust. 4 pkt 2/ uchwały, w terminie do dnia 15 października 2000r., Kierownik jednostki organizacyjnej określonej w § 1 ust.4 pkt 1/.

 

 

§ 8

 

1.      Wykonanie uchwały powierza się – stosownie do posiadanych uprawnień i obowiązków – Wójtowi Gminy, Skarbnikowi Gminy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych określonych w § 1 ust. 1 i ust. 4 uchwały.

2.      Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

 

§ 9

 

1.      Niniejsza uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład gminy, w terminie do dnia 30 grudnia 200r.

2.      Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

§ 10

 

1.      Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2001r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Postanowienia uchwały w zakresie §3 ust. 2, ust. 5, ust. 6 i ust. 7, § 4, oraz § 6 ust. 2, ust. 3 i ust 4 w zakresie w jakim dotyczą planu działalności na rok 2001 i zwiazanych z tym zasad dotyczących procedury uchwalania budżetu gminy, a także § 7, wchodzą w życie z mocą od dnia 01 października 2000r.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2003-10-07 Gminna Komisja Wyborcza w Węgierskiej Górce 2003-10-07 14:53:15
(Wiesław Bednarz)
2003-10-07 14:53:15
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2003-10-07 14:53:15 Wiesław Bednarz dodanie nowego