BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Zawiadomienie o II Sesji Rady Gminy Węgierska Górka (19 czerwca 2024 r.)

Węgierska Górka, dnia  10 czerwca 2024 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, z późn. zm.)  oraz §3 ust.1 Regulaminu Rady Gminy stanowiącego załącznik nr 2 do Statutu Gminy Węgierska Górka z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz.1774, z późn. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Węgierska Górka na dzień 19 czerwca 2024 r., godz. 9:00 z następującym porządkiem obrad: 

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Debata nad Raportem o Stanie Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Węgierska Górka wotum zaufania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Węgierska Górka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2024-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Węgierska Górka, oraz wyboru Przewodniczącego i członków komisji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/175/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgierska Górka na lata 2024-2028.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu pod stację ładowania samochodów elektrycznych o pow. ok. 45 m2położonej na działce o nr ewidencyjnym 1127/3 w Węgierskiej Górce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 12 położonego na nieruchomości w Węgierskiej Górce na Osiedlu XX-lecia II RP blok nr 1.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgierska Górka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/200/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego.
 19. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2024-06-12 Przewodniczący Rady Gminy Iwona Kopeć 2024-06-12 13:49:19
(Wiesław Bednarz)
2024-06-12 13:49:19
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2024-06-12 13:49:19 Wiesław Bednarz dodanie nowego wpisu