BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVIII/302/2006 z dnia 18 kwietnia w sprawie: sprzedaży nieruchomości

UCHWAŁA  Nr XXVIII/302/2006
z dnia 18 kwietnia 2006 roku
Rady  Gminy  Węgierska  Górka

 

W sprawie:  sprzedaży  nieruchomości.

 

Na  podstawie art. 18  ust.2 pkt.9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym (tj. jed. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591z  póź. zm. ),   oraz   § 14 ust.2 pkt. 9 lit. a)  Statutu Gminy  Węgierska  Górka, Rada  Gminy  Węgierska  Górka

postanawia  co  następuje :

 

§.1.

1.  Upoważnia  się Wójta  Gminy do sprzedaży   gruntowej  o  numerze   ewidencyjnym     847/13 o  pow.  0.4708 ha ,  położonej   w  Węgierskiej  Górce, przy ul. Parkowej ,    objętej   księgą wieczystą  Nr 89811   prowadzoną  przez Sąd Rejonowy w  Żywcu,  

2).W miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego  działka  Nr  847/13, położona  jest  na  terenach oznaczonych  symbolem   „ UT” -  tereny  usług,  turystyki.

3). Nabywca  winien  zostać  poinformowany  ,iż  Księga  wieczysta nr  89811 obciążona jest hipoteka  umowną płatną  do  roku  2014,  oraz  służebnością  przejścia  i  przejazdu  od  działki  nr 414/2  do  działki  Nr  847/16   pasem  gruntu o  szerokości 4 m.

 

§.2.  

1.  Sprzedaż winna  nastąpić po cenie nie niższej niż określona przez biegłego rzeczoznawcę, która stanowić będzie podstawę  do ustalenia ceny wywoławczej.

2.  Wszelkie koszty i opłaty związane ze sprzedażą winien ponieść nabywca.

 

§.3.

1.   Z  uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały nabywca  nieruchomości winien zostać wyłoniony w trybie przetargu ustnego  nieograniczonego(licytacji) zorganizowanego i przeprowadzonego na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14  września  2004r.  w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  – Dz. U. Nr 207  poz. 2108 z   2004 r.

2.   Celem przetargu jest uzyskanie najwyższej ceny, wyższej niż cena wywoławcza.

 

§.4.

1.   Zobowiązuje się   Wójta  Gminy do sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszenia o przetargu, z zachowaniem warunków określonych w art. 37 ust.1, 2, 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jed. Dz. U. Nr 261  z 2004 r poz. 2603) oraz  przepisami  wykonawczymi, przy czym  wysokość wadium nie może być niższe niż 5 % ceny wywoławczej. Pozostałe warunki konieczne w ogłoszeniu ustali Wójt Gminy.

2.   Zobowiązuje  się Wójta Gminy do  organizacyjnego przygotowania przetargu, w szczególności wyznaczenia Komisji przeprowadzającej przetarg, oraz udostępnienia  lokalu.

 

§.5. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podjęcia.

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-05-02 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-05-02 08:47:56
(Wiesław Bednarz)
2006-05-02 08:47:56
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-05-02 08:47:56 Wiesław Bednarz dodanie nowego