BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVIII/301/2006 z dnia 18 kwietnia w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2005 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

UCHWAŁA NR XXVIII/301/2006
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
Rady Gminy Węgierska Górka


w sprawie : rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2005 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Na podstawie art. 1 8 ust.2 pkt.4 w związku z art. 1 8 a ust.3 oraz art.6 1 .ust.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.jedn.Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591) w związku żart. 1 36. ust. l i 2 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych Dz.U.Nr 155 poz.1014 oraz §.14. ust.2 pkt.4 i § .1 17.ust.4 Statutu Gminy Węgierska Górka na wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2006r. zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach Uchwała Nr 41 OO/YI/1 03/2006 z dnia 27 marca 2006r. VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Węgierska Górka, wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Węgierska Górka z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2005r.

Rada Gminy Węgierska Górka

postanawia

§.1.


Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy w roku 2005 udzielić Wójtowi Gminy absolutorium.

§.2.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 jako załącznik do niniejszej uchwały stanowi integralną część.

l .Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych-na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do ogłoszenia niniejszej uchwały w sposób określony w ust.2 w terminie do 30 kwietnia 2006r.

§.3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/301/2006 sprawozdanie 2006-05-02 09:34:15 308 kB
Załączniki do Uchwały nr XXVIII/301/2006 sprawozdanie finansowe 2006-05-02 09:36:20 430 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-05-02 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-05-02 08:44:29
(Wiesław Bednarz)
2006-05-02 08:48:33
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-05-02 09:36:20 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-05-02 09:34:15 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-05-02 08:48:33 Wiesław Bednarz zmiana danych
2006-05-02 08:44:29 Wiesław Bednarz dodanie nowego