BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/170/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r

 UCHWAŁA NR XVIII/170/2008
RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA
z dnia 30 grudnia 2008r


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r

Na podstawie art. 41 ust. l i 2 Ustawy z dnia 26. 10. 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. jedn .Dz .U. z 2007r Nr 70 poz.473 z późn.zm) art.10, ust 1-3 ustawy z dn.29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2005r Nr 179, poz.1485z późn. zm) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym, (t. jed. Dz .U .z 2001r Nr. 142 poz. 1591 . z późn. zm.) , oraz § 14 ust. 2 pkt 18 Statutu Gminy Węgierska Górka.
Rada Gminy Węgierska Górka postanawia :

§1
 

Przyjąć opracowany Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009r przedstawiony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Węgierska Górka Nr 89/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.
 

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 

§ 3


Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do złożenia sprawozdania z realizacji przyjętego programu w terminie do 30 kwietnia 2010r.

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XVIII 170 2008 2009-02-06 11:45:13 65 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 11:44:25
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 11:44:25
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 11:45:13 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2009-02-06 11:44:25 Wiesław Bednarz dodanie nowego