BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/176/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2008 roku.

UCHWAŁA Nr XVIII /176 / 2008
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008 roku

W sprawie : zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2008 roku

Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r O Samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 3, art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r O dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U nr 203 z 2003 r. poz. 1966 / oraz art. 184 ust.1 pkt.10 ppkt. a i art.188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku O finansach publicznych / Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. /.

Rada Gminy uchwala co następuje :

W Uchwale Nr XI/86/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2008 rok, dokonuje się zmian:

§ 1

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ; 3 018 850,15
Zwiększa się plan dochodów o kwotę; 413 000,15
jak w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ; 3 488 775,15 zł
zwiększa się plan wydatków o kwotę; 35574,15
jak w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały

§ 2.


1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków jak w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały
 

§ 3.

1. Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

a) załącznik nr 3a do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały
b)załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały
c) załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały
d)załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały
e) załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej Uchwały
f) załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej Uchwały
g) załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej Uchwały
 

§ 4.

1. Budżet Gminy po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi :
1) Dochody 29 542 369,45 zł
2) Wydatki 32 913 290,45 zł

2. Z planowanych dochodów przeznacza się kwotę 378.434,00 zł na:
pokrycie spłaty raty długoterminowego kredytu bankowego (250.000,00 zł ) oraz
długoterminowych pożyczek (128.434,00 zł)


3. Przychody budżetu 4.134.255,00 zł to:
a) 2.500.000,00zł - wolne środki z lat ubiegłych,
b) 732.912,17 zł - nadwyżka z lat ubiegłych,
c) 430.932,83zł - kredyt,
d) 85.510,00 zł – pożyczki.

1. Deficyt budżetu w kwocie 3.370.921,00 zł - zostanie pokryty:
nadwyżką z lat ubiegłych - w kwocie 732.912,17zł ,
pożyczkami - w kwocie 85.510,00 zł,
wolnymi środkami - w kwocie 2.500.000,00 zł
oraz kredytem - w kwocie 52.498,83 zł
 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
 


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do uchwały nr XVIII 176 2008 2009-02-06 12:12:40 250 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 12:09:42
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 12:09:42
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 12:12:40 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2009-02-06 12:09:42 Wiesław Bednarz dodanie nowego