BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/175/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mieniekomunalne gminy Węgierska Górka.

 UCHWAŁA Nr XVIII /175/2008
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008 roku.

W sprawie : Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mieniekomunalne gminy Węgierska Górka.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. jed. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591z póź. zm. ), art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz. 2603 ze zm. ) oraz § 14 ust.2 pkt. 9 lit. a) Statutu Gminy Węgierska Górka, Rada Gminy Węgierska Górka

postanawia co następuje :

§.1.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do sprzedaży nieruchomości o numerze ewidencyjnym 865/30 o pow. 0.0203 ha , położonej w Węgierskiej Górce , objętej księgą wieczystą Nr 91209 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu.

§.2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do organizacyjnego przygotowania przetargu, w szczególności wyznaczenia Komisji przeprowadzającej przetarg, oraz udostępnienia lokalu.


§.3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§.4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 12:04:00
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 12:33:30
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 12:33:30 Wiesław Bednarz zmiana danych
2009-02-06 12:04:00 Wiesław Bednarz dodanie nowego