BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/294/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2006roku.

UCHWAŁA Nr XXVII/294/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 28 lutego  2006 roku

 

W sprawie : zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w 2006roku

 

Działając na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r O Samorządzie Gminnym /tekst jednolity Dz.U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn.zm. / oraz  art. 3, art. 4  ustawy z dnia 13 listopada 2003 r O dochodach jednostek samorządu terytorialnego  /Dz.U nr 203 z 2003 r. Poz. 1966 / oraz  art.188  ustawy z dnia 30 czerwca  2005 roku O finansach publicznych  / Dz.U. Nr 249  roku poz. 2104 /.

Rada Gminy     uchwala co następuje :

W Uchwale Nr XXVI/273/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku  w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy na 2006 rok,  wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

 

1.      Zwiększa się plan dochodów o kwotę ; 574.549,-

2.      Zwiększa  się plan wydatków  o kwotę ; 826.949,-

          jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów i wydatków – jak w załączniku nr 2

 

§ 3

1. Budżet Gminy po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą  wynosi :

1) Dochody  25.449.116,-

2) Wydatki    24.628.186,-

 

2. Z planowanych dochodów przeznacza się 1.405.404,- na pokrycie spłaty  raty długoterminowego  kredytu bankowego i długoterminowej pożyczki

3. Przychody budżetu,- to :

a)  584.474,-  nadwyżka z roku ubiegłego

§ 4.

1.Dokonuje się aktualizacji załączników do Uchwały Budżetowej:

a)  załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały

b)  załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały

c)  załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały

d)  załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały

 

§ 5.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVII/294/2006 2006-03-29 10:15:27 80 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 10:14:30
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 10:14:30
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 10:15:27 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-03-29 10:14:30 Wiesław Bednarz dodanie nowego