BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka nr XXVII/297/2006 z dnia 28 lutego w sprawie:rozpatrzenia skarg Pana Jana Więckowskiego na Wójta Gminy i Dyrektora OPG.

Uchwała  Nr XXVII/297/2006
z dnia 28 lutego 2006r.
Rady Gminy Węgierska Górka

w sprawie : rozpatrzenia skarg Pana Jana Więckowskiego na Wójta Gminy i Dyrektora OPG .

 

Na podstawie art.229 pkt.3 KPA t. jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r.poz. 1071 z późn. zmianami w związku z art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym- t. jedn. Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zmianami , po zapoznaniu się z treścią skarg

Rada Gminy Węgierska Górka

                                            postanawia co następuje:

 

§.1.

 

Skarga z dnia 06.01.2006r. , która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 10.01.2006r. dotycząca nie udzielenia odpowiedzi przez Wójta Gminy Pana Piotra Tyrlika na nielegalną, zdaniem skarżącego, wycinkę drzewa przez Pana Zdzisława Wojciucha została uznana przez Radę Gminy za bezzasadną, gdyż Wójt oświadczył co zostało wpisane do protokołu z sesji ,że Pan Więckowski odpowiedź sensowną otrzymał i jednocześnie poinformował Radę, że gmina nie jest stroną w postępowaniu co do nielegalnej wycinki drzewa przez Pana Wojciucha.

Skarga z dnia 20.02.2006r. , która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 27.02.2006r.dotycząca fałszerstwa dokumentów związanych z realizacją budowy parkingu przy MINI CENTRUM w Węgierskiej Górce została przez Radę Gminy uznana za bezzasadną , ponieważ jest pomówieniem i sugeruje nie sprawdzone krzywdzące domniemania.

Skarga z dnia 20.02.2006r. , która wpłynęła do Biura Gminy w dniu 27.02.2006r. dotycząca bezprawia i fałszerstwa dokumentów urzędowych i sądowych została uznana przez Radę Gminy za bezzasadną , ponieważ Wójt Gminy przedłożył Radzie pismo do Pana Jana Więckowskiego w tej sprawie pismo nr Or.0114/16/06 z dnia 27 lutego 2006r. Rada uznała, że styl skargi Pana Więckowskiego pozwala również do uznania jej jako bezzasadnej.

Skarga z dnia 20.02.2006r. , która wpłynęła do Biura Rady Gminy w dniu 20.02.2006r. dotycząca ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce i dokumentacji związanej z tą inwestycją została uznana przez Radę Gminy za bezzasadną . Wójt i wykonawca ogrodzenia wyjaśnili sprawę między innymi Wójt oświadczył ,że nie miał obowiązku podpisywania odbioru wykonanego ogrodzenia, a wykonawca stwierdził, że koszty ogrodzenia są uzależnione od ukształtowania terenu i innych czynników. 

Skarga z dnia 20.02.2006r, która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 20.02.2006r. dotycząca kłamstwa związanego z ogrodzeniem boiska sportowego została przez Radę Gminy uznana za bezzasadną ponieważ Wójt poinformował, że całość inwestycji była sprawdzana przez Prokuraturę Rejonową w Żywcu , która nie dopatrzyła się nadużyć związanych z wykonaną inwestycją wydając odpowiednią decyzję o umorzeniu postępowania.

Skarga z dnia 20.02.2006r. , która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 20.02.2006r. dotycząca oskarżenia Wójta za wykorzystanie środków z dotacji gminy do celów prywatnych Radnego Powiatowego byłego Komendanta ZHP Pana Lucjana Kupczaka została przez Radę Gminy uznana za bezzasadną ponieważ Skarbnik Gminy i Pan Kupczak obszernie wyjaśnili celowość i wydatkowanie kwoty przeznaczonej dla ZHP. Pan Lucjan Kupczak oświadczył, że składa wniosek do Prokuratury Rejonowej na Pana Więckowskiego za fałszywe oskarżenie i powielanie oszczerstw.

Skarga z dnia 07.02.2006r. , która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 08.02.2006r. dotycząca naruszania przez Wójta ustawy o dostępie do informacji publicznej została przez Radę Gminy uznana za bezzasadną ponieważ Wójt poinformował radnych, że Panu Więckowskiemu na wszystkie pisma odpowiedział ,a dostęp do informacji publicznej ma każdy mieszkaniec Gminy jak również Pan Więckowski. Po sprawdzeniu pism przychodzących na dziennik podawczy stwierdza się ,że wniosek, który jest przedmiotem skargi nie wpłynął do tutejszego Urzędu Gminy. Jest zarejestrowany wniosek z 09.01.2006r. dotyczący innej sprawy.

Skarga z dnia 11.10.2005r. , która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 02.02.2006r.dotycząca nie udzielenia informacji publicznej w sprawie wycinki drzew na stadionie sportowym pod estradę została przez Radę Gminy uznana za bezzasadną ponieważ Wójt radnym wyjaśnił sytuację wycinki drzew w okresie przed 2003r. Integralna część uzasadnienia stanowi pismo nr Or.5241/1/06 Wójta Gminy skierowane do Pana Więckowskiego.

Skarga z dnia 11.10.2005r., która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 08.02.2006r. dotycząca nie udzielenia sensownej odpowiedzi przez dyrektora OPG Pana Mariana Kurowskiego w sprawie budowy przez Wójta ogrodzenia boiska sportowego przy ul.3 Maja w Węgierskiej Górce Rada Gminy uznała za bezzasadną . Przewodniczący Rady odczytał pismo Dyrektora

Kurowskiego skierowane do Przewodniczącego Rady Gminy wraz z kopią pisma udzielonej odpowiedzi Panu Więckowskiemu w tym temacie. 

 

                                                                        §.2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-03-29 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-03-29 11:34:20
(Wiesław Bednarz)
2006-03-29 11:34:20
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-03-29 11:34:20 Wiesław Bednarz dodanie nowego