BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/337/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: współdziałania z Powiatem Żywieckim i z Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Sektorowe

Uchwała Nr XXXI/337/2006
Rady Gminy w Węgierskiej Górce
z dnia 19.10.2006r.

 

 

w sprawie: współdziałania z Powiatem Żywieckim i z Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu   w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 – pn. „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art. 7a oraz art. 12 pkt. 8 lit.”h”     i pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r .o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 poz. 1206  z późn. zm.)

 

 

Rada  Gminy w Węgierskiej Górce
uchwala co następuje:

 

§ 1

 

 Podjąć współdziałanie z Powiatem Żywieckim i  Gminami Powiatu Żywieckiego w celu przygotowania i realizacji projektu pn. „Unia dla rozwoju szkół Żywiecczyzny” oraz wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych w ramach Priorytetu II Działanie 2.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 na zasadach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:39:18
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:39:18
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 14:39:18 Wiesław Bednarz dodanie nowego