BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka NR XXXI/339/2006 z dnia 19 października 2006 w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka.

Uchwała Nr XXXI/339/2006
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 19 października 2006r.

 

w sprawie: przyjęcia Statutu Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka

 

Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst.jedn. Dz.U. z 2001r.  nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn.zm.)

 

Rada Gminy Węgierska Górka
Uchwala, co następuje:

 

§ 1

            Przyjmuje się Statut Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

                                              

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

 

§ 3

            Traci moc Statut Ośrodka Promocji Gminy Węgierska Górka  uchwalony Uchwałą Nr 4/520/2001 Zarządu Gminy Węgierska Górka z dnia 11.01.2001 r.

 

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego


Załączniki:

Opis (kliknij aby pobrać) Data zamieszczenia Rozmiar
Załącznik do Uchwały nr XXXI/339/2006 2006-11-24 15:14:37 56 kB

Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2006-11-24 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2006-11-24 14:46:10
(Wiesław Bednarz)
2006-11-24 14:46:10
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2006-11-24 15:14:37 Wiesław Bednarz dodanie nowego załącznika
2006-11-24 14:46:11 Wiesław Bednarz dodanie nowego