BIP - Urząd Gminy Węgierska Górka

logo BIP

Uchwała Rady Gminy Węgierska Górka Nr XVIII/173/2008 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie: zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie.

UCHWAŁA Nr XVIII/173/2008
Rady Gminy Węgierska Górka
z dnia 30 grudnia 2008r.

W sprawie: zatwierdzenia taryfy przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego „Beskid Ekosystem” Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie.

Na podstawie art. 24 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 .) oraz
z art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Węgierska Górka
uchwala, co następuje:
 

§ 1.


1. Zatwierdza się taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożoną przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Beskid – Ekosystem” Sp. z o.o. z siedzibą w Cięcinie.
2. Taryfa o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały i obowiązuje od 01.02.2009 r. do 31.01.2010 r.
 

§ 2.


1. W związku z postanowieniem § 1, stosuje się dopłaty dla niżej wymienionej grupy taryfowej odbiorców usług, mających zamieszkanie lub siedzibę na terenie Gminy Węgierska Górka,
w następujących wysokościach w stosunku do jednostek rozliczeniowych 1m3 przyjętych
w taryfie ścieków:

1/ Grupa S1 (gospodarstwa domowe) stawka netto i brutto
Stawka taryfowa podstawowa ( netto ) Dopłata Gminy Stawka dla mieszkańców Gminy (netto) Stawka dla mieszkańców Gminy (brutto)
6,00 zł /m3                                                       1,92 zł /m                 3 4,08 zł /m                                                                3 4,37 zł /m3

2. Całkowita wysokość dopłat dla grupy odbiorców określonych w ust. 1 nie może przekroczyć: 360 000 zł.(brutto)
1/ dla grupy S1 – 360.000,00 zł(brutto)
 

§ 3.


Przekazanie dopłat o których mowa w postanowieniach poprzedzających następuje z dołu
w okresach kwartalnych, w terminie do 14 dni od dnia doręczenia przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne dokumentów rozliczeniowych, stanowiących ilość faktycznie odprowadzonych ścieków przez grupę S1, sporządzonych na podstawie dokumentacji rachunkowo księgowej.
 

§ 4.


Upoważnia się przedstawicieli Gminy Węgierska Górka w organach Sp. z o.o. „Beskid Ekosystem” do podejmowania prawem określonych czynności uwzględniających skutki finansowe, w tym poniesioną stratę, w związku z postanowieniami paragrafów poprzedzającymi oraz założeniami przyjętymi przy sporządzaniu projektu taryfy.
 

§ 5.


Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne ogłosi zatwierdzone taryfy w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Węgierska Górka, w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 

§ 6.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i zarządowi Spółki z o.o. „Beskid Ekosystem”.
 

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


Informacje o publikacji dokumentu

Data wytworzenia Wytwarzający/Odpowiadający Data udostępnienia (Udostępniający) Data modyfikacji (Modyfikujący)
2009-02-06 Przewodniczący Rady Gminy Leon Figura 2009-02-06 11:58:13
(Wiesław Bednarz)
2009-02-06 11:58:13
(Wiesław Bednarz)

Historia zmian dokumentu

Data Osoba Operacja
2009-02-06 11:58:13 Wiesław Bednarz dodanie nowego